Här publicerar vi äldre nyheter. Sidan kan vara tom men håll gärna utskik här för äldre nyheter som är av särskilt värde.

Allt fler myndigheter använder olika former av sociala medier (twitter, facebook etc). Hur ska detta tas omhand? Vad ska bevaras och vad ska gallras och ska något diarieföras? Läs mer om detta i Riktlinjer för sociala medier på SKL:s hemsida och i ett PM om juridiska frågor vid användning av sociala medier. Även e-delegationen har utarbetat riktlinjer för sociala medier som du kan hämta här.

Riksarkivet har beslutat att för statliga myndigheter införa en tvingande reglering av enkelsidig utskrift för handlingar som ska bevaras. Beslutet grundar sig bland annat på ett test utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, där det visar sig att dubbelsidigt utskrivna eller kopierade handlingar inte lämpar sig för långtidsförvaring och informationsinnehållet riskerar att gå förlorat.

Den nya regleringen ger en något större pappersförbrukning hos myndigheterna. Däremot kan man räkna med miljövinster på längre sikt, i och med att man slipper att konvertera förstörda dokument.

Författningen träder ikraft den 1 november 2010.

I Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper (RA-FS 2006:1) införs en ny paragraf; § 2a i 5 kap. med följande lydelse:

2a § Handlingar som ska bevaras hos myndigheten ska skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

Till den nya paragrafen finns ett allmänt råd med följande lydelse:
Handlingar som kan komma att bevaras hos andra myndigheter eller hos enskilda, bör skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

Länk till SP:s rapport samt till Riksarkivets konsekvensutredning.

Observera: Denna regel är alltså inte tvingande för kommunal sektor, men arkivmyndigheterna i kommuner och landsting bör överväga tillämpning utifrån de konsekvenser som beskrivs i SP:s rapport och Riksarkivets utredning.

I kap 29 § 18 anges att friskolor ska överlämna betygsdokumentation (slutbetyg från grundskolan eller motsvarande betygsdokument från gymnasieutbildningar) till den kommun där friskolan är belägen.

Genom regeringens förslag kommer de till lägeskommunen överlämnade betygshandlingarna att omfattas av offentlighetsprincipen enligt
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
samt arkivlagen (1990:782). Läs mer om detta i propositionen 2009/10:165 i avsnitt 33.11 Överlämnande av betygshandlingar, sidan 604.

 

Direktlänk till nya skolagen hittar du här.

Genom ett tillägg, som börjar gälla 2011-01-01, i tryckfrihetsförordningen är
säkerhetskopior/backuper inte allmänna handlingar. Frågan utreds i proposition 2009/10:58.
I propositionen föreslås dessutom att bestämmelsen om sekretess för uppgifter
på de s.k. tsunamibanden ska fortsätta att gälla. Sekretessen bör gälla i högst
sjuttio år. Vidare justeras bestämmelsen med anledning av den föreslagna
definitionen av begreppet säkerhetskopia i tryckfrihetsförordningen.

Utdrag ur tryckfrihetsförordning, kapitel 2:

10 § Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för
annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten.

Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa
information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för
automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). Lag (2010:1342).

Länk till proposition

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat