Här publicerar vi äldre nyheter. Sidan kan vara tom men håll gärna utskik här för äldre nyheter som är av särskilt värde.

Genom ett tillägg, som börjar gälla 2011-01-01, i tryckfrihetsförordningen är
säkerhetskopior/backuper inte allmänna handlingar. Frågan utreds i proposition 2009/10:58.
I propositionen föreslås dessutom att bestämmelsen om sekretess för uppgifter
på de s.k. tsunamibanden ska fortsätta att gälla. Sekretessen bör gälla i högst
sjuttio år. Vidare justeras bestämmelsen med anledning av den föreslagna
definitionen av begreppet säkerhetskopia i tryckfrihetsförordningen.

Utdrag ur tryckfrihetsförordning, kapitel 2:

10 § Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för
annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten.

Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa
information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för
automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). Lag (2010:1342).

Länk till proposition

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat