Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 5 - Råd för den kommunala socialtjänsten. Rådet berör bl a följande områden:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Omsorg om funktionshindrade (LSS)
  • Familjerätt
  • Färdtjänst/riksfärdtjänst
  • Budgetrådgivning och skuldsanering
  • Konsumentrådgivning
  • Alkoholtillstånd

Gallringsråd nr 5 kan laddas ner som PDF-fil nedan.


Tillägg till nuvarande upplaga av Bevara eller gallra nr 5 (utkom 2006) - kan hämtas nedan.


Bilagor till ansökan om bistånd

Inom socialtjänsten hanteras bland annat ansökan från enskild om bistånd. Som bilaga till ansökan bifogas i de flesta fall kvitton, räkningar eller fakturor som ett underlag för handläggarens biståndsbeslut. I personakten ska noteras vilka bilagor till ansökan som finns samt eventuell summa. Bilagorna utgör alltså ett underlag för utbetalningen men eftersom uppgifter om vad själva utbetalningen grundar sig på ska finnas i akten så bör själva bilagorna kunna gallras efter en tid.

Medlingsverksamhet

Sedan den 1 januari 2008 ska kommunen sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott, medlingslagen, kan erbjudas när brottet begåtts av någon under 21 år (5 kap. § 1c socialtjänstlag).
Komplettering av gallringsråd nr 5 med anledning av nya bestämmelser om kommunal medlingsverksamhet, kan hämtas här nere.

Personakter i enskild verksamhet

1 april 2008 trädde vissa ändringar i socialtjänstlagen samt i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade i kraft. Förändringarna innebär en reglering av hanteringen av personakter som upprättas i enskild verksamhet. Gallringsråd nr 5 har kompletterats med anledning av förändringen (se nedan). Kompletteringen har reviderats 2013 med anledning av att belutande instans fr o m 2013-06-01 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO (tidigare länsstyrelsen och socialstyrelsen).

Följande hantering rekommenderas i de fall då ett hem upphör/går i konkurs: Efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg ska samtliga personakter förvaras på kommunarkivet i den kommun där hemmet ligger. Gallring ska ske två år efter sista anteckning, dock ska akter 5, 15 och 25 bevaras samt akter rörande placering av barn. För intensivdataområden gäller:

  • om hemmet och därmed kommunarkivet är placerat i ett intensivdataområde ska samtliga akter bevaras och gallring ska inte ske.
  • om hemmet är placerat inom ett område som inte är ett intensivdataområde ska akter gallras enligt gängse regler även om placerande kommun t ex är Göteborgs kommun (som är ett intensivdataområde).

Kommunarkivet ska inte skicka akter till resp. placerande kommun, utan akterna ska fortsatt förvaras på kommunarkivet.

Tillsyn av tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel

Kommunerna har sedan augusti 2010 tillsyn över försäljning av tobak. Detta innebär bland annat att den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljning påbörjas. Kommunen kontrollerar att försäljning inte sker till minderåriga, att handlaren har ett egenkontrollsprogram och att tobaken har rätt varningstext. Försäljning av tobak regleras av tobakslagen (SFS 1993:581).

Sedan 1 november 2009 får, enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, detaljhandeln sälja receptfria läkemedel till personer över 18 år. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvar för kontrollen av att regelverket följs. Kommunen ska rapportera eventuella brister till Läkemedelsverket som har den övergripande tillsynen.

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat