Här publicerar vi goda exempel från kommuner och landsting på dokumenthanteringsplaner, lokala strategier, riktlinjer och allt som rör hur vi får en god offentlighetsstruktur.

Du är välkommen att själv bidra med bra idéer från ditt landsting eller din kommun!

Vi publicerar bidragen genom att knyta dem till ett verksamhetsområde eller till en viss aktivitet. Exempel som är publicerade i ett annat sammanhang på samrådsgruppens webbplats återfinns även här.

Kommunala processer

 • Region Skåne - processorienterad dokumentstyrningsplan med bilagor
 • Processorienterad dokumentplan från överförmyndarverksamhet - Sundsvalls kommun
 • Exempel på riktlinjer för processorienterad informationsredovisning och exempel på klassificeringsstrukturer - Stockholms stad

Gå till avsnittet

Informationshantering och dokumentplaner

 • Förstudier om e-arkiv och relaterat
 • Dokumenthanteringsportal - Växjö kommun
 • Region Skåne - Dokumentstyrningsplan för elektroniska handlingar (utom patientjournaler)
 • Exempel på kravställning vid upphandling av IT-system - Västerås stad
 • Arkivhandbok för socialtjänsten m m samt den kommunala hälso- och sjukvården - Malmö kommun
 • Arkivhandbok för utbildningsverksamheten - Malmö kommun
 • Miljö- och stadsbyggnadskontoret, dokumenthanteringsplan - Lidingö kommun
 • Barn- och ungdomsnämnden, dokumenthanteringsplan - Järfälla kommun
 • Kommungemensam arkiv- och dokumenthanteringsplan - Örebro kommun
 • Överförmyndare, processorienterad dokumentplan
 • Projektet Dokumentreda om informations livscykel, angivande av metadata, struktur och återsökning av handlingar - Eskilstuna kommun
 • Vägledningar för arkiv- och dokumenthantering - Stockholms stad

Gå till avsnittet

Hantera handlingar vid registrering/diarieföring

 • Hur hanterar man elektroniska signaturer?
 • Kan pappershandlingar som skannats gallras?
 • Elektronisk ärendehantering, exempel Västerås stad

Gå till avsnittet

Verksamhetssystem och webb

 • Hantering, bevarande och gallring av e-handlingar, föreskrifter inom Uppsala kommun
 • Hur kan man hantera sociala medier?
 • Gallring av loggfiler i verksamhetssystem
 • Gallring av inskannade leverantörsfakturor
 • Gallring av inskannade pappershandlingar till diariet eller verksamhetssystemet

Gå till avsnittet

Verksamhetsområden inom kommuner och landsting

 • Förskola, grundskola och gymnasium
 • Överförmyndare
 • Ekonomiadministration
 • Miljö- och stadsbyggnadsverksamhet
 • Socialtjänsten
 • Kommunal hälso- och sjukvård

Gå till avsnittet

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat