Kommunalförbund

Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till ett sådant förbund. Inom t ex räddningstjänsten är detta vanligt. Förbundet styrs av en förbundsordning som ska antas av förbundsmedlemmarna (de kommuner/landsting som ingår i kommunalförbundet). Se vidare kommunallagen 3 kap. 20§ ff.

Kommunalförbundets beslutande församling kallas förbundsfullmäktige eller förbundsdirektion och denna församling tillsätter förbundets styrelse.

Bland annat arkivlagen, kommunallagen samt lag om kommunal redovisning gäller för ett kommunalförbund.

Ett kommunalförbund fungerar i praktiken som en egen kommun. Detta innebär även att tillsyn enligt arkivlagen utförs av förbundet styrelse eller av den inom förbundet som särskilt utpekats i förbundets arkivreglemente (eller motsv). Detta innebär dock inte att kommunalförbundet får besluta om föreskrifter (t ex om arkivvård/arkivreglemente). Läs mer här!

Kommuner och landsting får även bilda en gemensam nämnd.

Kommunala och landstingskommunala företag

Offentlighetsprincipen gäller sedan 1995 även för kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. En förutsättning är dock att det samlade kommunala ägandet eller inflytandet överstiger 50 %.

Landstingets/kommunens arkivreglemente gäller inte automatiskt för ett kommunalt företag. Man kan däremot genom ägardirektivet eller i bolagsordningen, reglera detta och ange riktlinjer för hur hanteringen ska gå till.

Samrådsgruppen har tagit fram en broschyr, Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag, som kan laddas ner nedan.

Gemensamma nämnder

Kommuner och landsting kan bilda gemensamma nämnder. Den gemensamma nämnden ingår endast i en av de samverkande kommunernas eller landstingens organisation (värdkommunen eller värdlandstinget). Grunden för samarbetet är att det finns en överenskommelse och ett reglemente. Någon ny juridisk person bildas inte. Om två kommuner samverkar i en nämnd är det samma sekretess inom nämnden. Däremot är det en sekretessgräns mellan den gemensamma nämnden och andra nämnder i någon av de samverkande kommunerna.

Arkivmyndigheten i värdkommunen/värdlandstinget, i vars organisation den gemensamma nämnden tillhör, utövar tillsyn enligt arkivlagen.

Samverkan genom avtal

Genom att upprätta avtal om att t ex gemensamt utnyttja en reningsverk eller annan anläggning kan kommmuner och landsting samverka. Den kommun eller landsting som är huvudman för anläggningen är den som fattar besluten. Den köpande kommunens inflytande begränsar sig till och regleras endast genom avtalet.

Arkivmyndigheten i den säljande kommunens arkivmyndighet utövar tillsyn enligt arkivlagen.

Samordningsförbund

Enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), kan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting samverka i samordningsförbund. Enligt 20 § åvilar ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen kommunstyrelsen i en kommun som är medlem av förbundet.Kommunstyrelsen skall därvid samråda med Riksarkivet.

Om mer än en kommun ingår i förbundet, skall de berörda kommunerna komma överens om vilken av dem som skall svara för tillsynen. Kommunfullmäktige i den ansvariga kommunen får, efter samråd med Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård.

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat