Handlingsoffentligheten, offentlighetsprincipen, kan utövas endast om myndigheternas handlingar gÄr att Äterfinna. Det mÄste finnas sökvÀgar, register och en struktur som gör det möjligt att i ett stort handlingsbestÄnd finna just den uppgift eller den information man söker.

Det regelverk som Àr en förutsÀttning för detta Äterfinns först och frÀmst i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen.

Arkivlagen (1990:782) Àr en viktig följdförfattning till tryckfrihetsförordningen. Lagen Àr gemensam för förvaltningsmyndigheter (nÀmnder och styrelser) och myndighetsorgan inom stat, kommuner och landsting.

Arkivlagen gÀller Àven kommunala företagen (s k 2:3-företag). Enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen bestÄr dessa av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser dÀr kommuner eller landsting - ensamma eller i förening - utövar ett rÀttsligt bestÀmmande inflytande. Det betyder att kommunen och/eller landstinget Àger företaget till minst hÀlften eller har rÀtt att utse minst hÀlften av företagets ledamöter.

Arkivlagen gÀller Àven för allmÀnna handlingar som efter beslut av fullmÀktige överförs för tillfÀllig förvaring hos enskilda (SFS 1994:1283). Arkivlagens bestÀmmelser ska i dessa fall uppfyllas av det företag som förvarar handlingarna (se Àndring av arkivlagen SFS 1994:1385-1386).

Syftet med arkivlagen Àr enligt 3 § att frÀmja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodoser rÀtten att ta del av allmÀnna handlingar, behovet av information för rÀttskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Akivlagen innehÄller bland annat bestÀmmelser om:

FramstÀllning och hanteringen av allmÀnna handlingar (arkivvÄrd §§4-6)

NÀr man framstÀller allmÀnna handlingar ska hÀnsyn tas till behovet av bestÀndighet. Det kan t ex betyda att dÄ upphandling sker av ett IT-system ska krav stÀllas pÄ att systemet klarar export av data i arkivbestÀndigt format och att systemet klarar gallring av uppgifter.

De allmĂ€nna handlingarna ska beskrivas; varje nĂ€mnd ska upprĂ€tta en beskrivning (arkivbeskrivning) över vilka slag av handlingar som kan finnas och hur hanteringen av de allmĂ€nna handlingarna Ă€r organiserad. Vidare ska en förteckning finnas över vilka handlingar som myndigheten har (arkivförteckning). Observera att krav pĂ„ att myndigheten ska beskriva sina allmĂ€nna handlingar Ă€ven Ă„terfinns i offentlighets- och sekretesslagens 4 kap. 2§. LĂ€s mer om detta HÄR

De allmÀnna handlingarna ska skyddas mot förstörelse, skada och obehörig Ätkomst. Det kan t ex betyda att ett IT-system ska ha vÀl utarbetade regler för olika behörighetsnivÄer, loggningsfunktioner och registervÄrd.

Arkivmyndighetens uppgifter (§§7-9)

Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över att myndigheterna uppfyller de krav arkivlagen stÀller.
Arkivmyndigheten fÄr överta handlingar frÄn en myndighet som man utövar tillsyn över. Hela ansvaret för materialet överförs dÄ frÄn den ursprungliga myndigheten till arkivmyndigheten.

Gallring (§10)

AllmÀnna handlingar fÄr förstöras (gallras).
Beslut om gallring fattas av ansvarig nÀmnd. Normalt av den nÀmnd dÀr handlingarna uppkommit. Ett gallringsbeslut ska alltid vara uttÀnkt och "kontrollerat" och följande intressen ska vÀgas samman: Behovet av informationen för förvaltningen, vid rÀttsskipning, för rÀtten till insyn (offentlighetsprincipen) och för forskning.

OmhÀndertagande av handlingar frÄn upphörda myndigheter (§14)

Om en nÀmnd upphör ska handlingarna frÄn den nÀmnden överlÀmnas till arkivmyndigheten inom tre mÄnader. FullmÀktige kan vad gÀller tidsfristen bestÀmma om kortare eller lÀngre tid genom att ange detta i t ex arkivreglementet.

AvhÀndande av allmÀnna handlingar (§15)

En myndighet fÄr endast lÀmna ifrÄn sig handlingar om fullmÀktige sÄ beslutar eller om det följer av lag.

FullmÀktige fÄr meddela föreskrifter (§16)

FullmÀktige fÄr lokalt inom kommunen/landstinget utfÀrda föreskrifter om hanteringen av allmÀnna handlingar enligt arkivlagen. Normalt görs det genom att man upprÀttar ett arkivreglemente. Observera att man inte, genom reglementet, kan styra de kommunala bolagen. För bolagen kan föreskrifter anges i Àgardirektiv eller bolagsordning.