Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna.

Enligt sin arbetsordning ska samrådsgruppen främja samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, till gagn för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. Samrådsgruppen utarbetar råd om bevarande och gallring inom en rad kommunala områden.

Foto från senaste mötet 2020-11-18

 Digitalt mte nov-20

Samrådsgruppen i september 2019

Tallberg 19 roterad

Samrådsgruppen består av nio ledamöter. Tre ledamöter utses av Riksarkivet och tre ledamöter vardera för kommuner respektive landsting utses av Sveriges Kommuner och Landsting. Ordförande och sekreterare utses inom gruppen för en tid av ett år. Ledamöternas namn återfinns under rubriken Kontakter.

Verksamhetsplanering 2020

Samrådsgruppen upprättar för varje kalenderår en verksamhetsplan liksom en verksamhetsredovisning för föregående år. Tidigare verksamhetsplaner/-redovisningar finns i listan nederst på sidan.  

 


Hemsidan

Redaktion för webbplatsen är hela Samrådsgruppen. Frågor och synpunkter på hemsidan mottages tacksamt.


Förslag till ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Samrådsgruppen skrev 2011 via sina huvudmän SKL och RA  till Socialdepartementet och föreslagit att man i 20 §, första stycket i nämnda lag ändrar uttrycket "kommunstyrelsen" till "arkivmyndigheten". I lagen anges att ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen ska åvila kommunstyrelsen i en kommun som är medlem av förbundet.

Kommunfullmäktige kan dock i enlighet med arkivlagen 8§ utsett någon annan nämnd än kommunstyrelsen till arkivmyndighet. Detta kan innebära, om så är fallet, att man i en kommun då har två arkivmyndigheter.

Nu finns ett förslag till ändring i prop. 2016/17:152 Vissa socialförsäkringsfrågor. Tag del av skrivelsen från 2011 samt ett utdrag ur propositionen.

 


 

Tidigare verksamhetsplaner och verksamhetsredovisningar

 

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat