• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PREFORMA-projektet anordnar en workshop

2016-10-03

Projektet PREFORMA anordnar en erfarenhetsarbetsverkstad den 16 november. Det svenska Riksarkivet är koordinator för projektet PREFORMA och här har man tagit sig an utmaningen att ta fram program som...

Rapport från Riksrevisionen om digitalisering

2016-07-01

Riksrevisionen har utkommit med en granskning av offentlig sektors digitalisering. Rapporten (RIR 2016:14) innehåller bland annat intressanta kommentarer och synpunkter på statliga myndigheters o...

Molntjänster - ny rapport

2016-04-18

Pensionsmyndigheten har redovisat ett regeringsuppdrag "Molntjänster i staten – En ny generation av outsourcing". Redovisningen innehåller en analys och värdering av potentialen av molntjänster samt e...

Film om e-arkiv

2016-04-13

SKL, avdelningen för digitalisering, har publicerat en film om fördelarna med att införa ett e-arkiv. Titta på filmen här och glöm inte att sätta på ljudet!  

Verktyg för att validera format (projektet PREFORMA)

2016-03-03

Projektet PREFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives) Det svenska Riksarkivet är koordinator för projektet PREFORMA och här har man tagit sig an utmaningen att ta fram program ...

Ökad insyn i fristående skolor

2016-03-03

I en utredning Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) föreslås att fristående skolor ska, i enlighet med utredningens direktiv, omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att rätten att ta ...

Kommunal klassificeringsstruktur - i ny mall

2016-02-17

Klassicificeringsstrukturen för kommuner, landsting och regioner finns nu i ny mall. Du kan läsa och ladda ner från den här sidan. Tyvärr kan man inte beställa som ett tryck än. Använd strukturen som...

Skriften Vem bestämmer om arkiv? är nu publicerad

2015-11-19

Nu finns skriften publicerad och kan laddas ner från den här sidan. Inom kort kommer den även att kunna beställas som tryck från SKL:s webb.

Nytt gallringsråd för kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet

2015-10-08

Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra nr 11 - råd om beravande och gallring av kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet. Du kan hämta gallringsrådet som PDF och läs mer på den här si...

Hantering av dokumentation inom arbetsmarknad- och sysselsättningsverksamhet

2015-02-18

Tillsammans med bl a försäkringskassan och arbetsförmedlingen ansvarar kommunen för vissa typer av insatser inom arbetsmarknads- och sysselsättningsområdet. Samverkanskonstellationer kan se olika ut f...

Överlämnande av betygsinformation från utförare av vuxenutbildning

2015-01-12

Enligt förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) ska en utbildningsanordnare lämna elevers betygshandlingar och intyg för utbildningen till elevernas respektive hemkommuner (6 kap. 17§).Det ä...

Konferens om medicinsk forskning

2014-12-16

Samrådsgruppen anordnade konferens om medicinsk forskning den 20 november. Bland annat medverkade Jenny Kindblom (docent, Sahlgrenska akademin) som talade om skolhälsovårdsjournaler som forskningsmat...

Nya delar i serien Bevara eller gallra är nu publicerade

2014-11-11

Nu är Bevara eller gallra om teknisk verksamhet - gallringsråd nr 7 samt Bevara eller gallra om patientjournaler - gallringsråd nr 6 publicerade och kan hämtas som PDF på den här sidan. Båda kommer äv...

Utredning: Nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10)

2014-08-19

Utredningen har två syften. Dels att analysera och föreslå åtgärder som kan främja vidareutnyttjande av handlingar inom offentlig sektor för ökad öppenhet och bättre service och dels att ge förslag på...

Samverkan om e-arkiv

2014-08-19

Samverkan om e-arkiv och samverkan om avrop/förnyad konkurrensutsättning av SKL:s ramavtal för e-arkiv pågår runt om i landet. Delge dina kollegor information om vad som pågår i din kommun/l...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Konferenser

2016-10-03

Seminarium om arkivfrågor 15 november Den 15 november 2016 anordnades en dag om arkivfrågor i Stockholm. Här kan du hämta föreläsarnas presentationer:

  Vem bestämmer om arkiv? Seminarium om förslag till nytt arkivreglemente den tisdagen den 17 november 2015 i Gävle. Under konferensen ställdes frågor från publiken. En sammasntällning av frågor, svar...

Föreskrifter om arkivvård (arkivreglemente)

2016-02-18

Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården. Arkivreglementena utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrif­ter för den egna kommunens eller det egna landstingets arkivvård. År 1991 utkom första gången råd  i...

Samrådsgruppens ordinarie möten 2016

2016-02-18

Tisdag 1 mars i Västerås, landstingsarkivet Tisdag 31 maj i Stockholm, SKL Onsdag-torsdag 14-15 september i Tällberg Onsdag 16 november i Stockholm, Riksarkivet

Kommunal samverkan och arkivlagen

2016-02-18

Kommunalförbund Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till ett sådant förbund. Inom t ex räddningstjänsten är detta vanligt. Förbundet styrs av en förbundsordning som ska antas av förbundsmedlemmarna (de kommuner/landsting som ingår i kommunalförbundet). Se vidare kommunallagen 3 kap. 20§ ff. Kommunalförbundets beslutande församling kallas...

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

2016-02-18

Om registrering, sekretess och PuL Allmän handling Betydelse När är en handling allmän? Inkommen Upprättad Omhändertagen för arkivering Förvarad Vad är en myndighet? Krav på registrering Offentlighetsansvar och PuL-ansvar Personuppgiftslagens bestämmelser kontra arkivlagens Sekretess Sekretessens omfång Överföring av sekretess Sekretessprövning vid utlämnande Förbehåll vid utlämnande Tillhandahållande hos enskilda organ Kopiering (2010) Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter baseras på grundlagsskyddade regler i tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel. Dessa...

Plan- och byggverksamhet

2015-10-08

Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 11 - Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Rådet kan beställas som tryck från SKL:s publikationssida Gallringsrådet kan laddas ner som PDF

Gallringsråd för kommunala verksamheter

2015-10-08

Skriftserien Bevara eller gallra 1. Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner (4:e upplagan, 2010) Tillägg: Hantering av handlingar i EU-projekt 2. Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende (4:e upplagan, 2011) 3. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan, 2004) 4. Råd om kartor...

Räkenskapsinformation

2015-06-22

Gallringsråd nummer 1 tar upp bevarande och gallring av allmänna handlingar inom lednings- och stödprocesser inom kommuner, landstingen och regioner. Handlingar inom bland annat nedanstående områden tas upp: Personal Ekonomi Nämndadministration Upphandling IT

En praktisk vägledning i hur man uppfyller de krav på dokumentation som finns i lagen om kommunal redovisning kan man hämta på...

Hälso- och sjukvård

2014-11-11

Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 6. Rådet berör hantering av patientjournaler och handlingar inom bl a följande områden: Mödrahälsovård Barn- och skolhälsovård Läkemedelshantering Avvikelser och anmälningar inom vården (Lex Maria) Tandvård Ny upplaga av gallringsråd nummer 6, 2014 Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra -...

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat

Logga in

Skapa en inloggning för att visa och delta i vårt forum.
Klicka på "Skapa inloggning" för att komma igång.

ra-logoskl-logo