SKL, avdelningen för digitalisering, har publicerat en film om fördelarna med att införa ett e-arkiv.

Titta på filmen här och glöm inte att sätta på ljudet!

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Seminarium om klassificering och KLASSA

2018-01-19

SKL och Riksarkivet arrangerar ett seminarium där Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor presenterar klassificeringsstrukturen KLASSA och beskriver metoden för klassificering. Tid: 2...

NYTT gallringsråd om kartor och ritningar

2017-12-11

Beställ eller ladda ner gallringsråd nr 4 Råd om kartor och ritningar direkt från SKL:s webbplats.

Hantering av dokumentation i EU-projekt

2017-12-11

Stockholms stad har tagit fram en dokumenthanteringsplan för dokumentation, bevarande och gallring av handlingar rörande EU-projekt. Bland annat påverkas gallringsfrister för ekonomiinformation o...

Översyn av arkivområdet

2017-11-14

Regeringen har tillsatt en särskild utredare, biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar, att  göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets ti...

Hantering av privata vårdgivares journaler

2017-09-27

Samrådsgruppen har tidigare gett ut en vägledning gällande hantering av enskilda vårdgivares patientjournaler. 2016 påbörjades arbetet med att uppdatera vägledningen. Under arbetets gång har det blivi...

Samrådsgruppens enkätundersökning

2017-09-18

Samrådsgruppen gick i våras ut med en enkät. Vi fick in många svar och har nu sammanställt dessa, du kan ta del av svaren via länken nedan. Enkätsvaren kommer att bli ett bra stöd för oss i vårt arbet...

Inspel till arkivutredningen

2017-08-18

Genom Kulturarvspropositionen (prop. 2016/17:116) har regeringen aviserat att en genomgripande översyn av arkivområdet och Riksarkivets roll och uppgifter ska genomföras. Samrådsgruppen ger här ett in...

Hemsidan är under översyn!

2017-05-15

Samrådsgruppen håller på att se över struktur och innehåll på sidan och förberedelser pågår inför omarbetning. Bland annat kommer Forumet att försvinna, då vi anser att det spelat ut sin roll och ersa...

Överklagande av IVO:s beslut om omhändertagande av journaler

2017-05-15

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade 2015 om att regionarkivet i Halland skulle omhänderta ett journalarkiv från ett företag som bytt verksamhetsinriktning från att bedriva hälso- och...

Rapport från Riksrevisionen om digitalisering

2016-07-01

Riksrevisionen har utkommit med en granskning av offentlig sektors digitalisering. Rapporten (RIR 2016:14) innehåller bland annat intressanta kommentarer och synpunkter på statliga myndigheters o...

Molntjänster - ny rapport

2016-04-18

Pensionsmyndigheten har redovisat ett regeringsuppdrag "Molntjänster i staten – En ny generation av outsourcing". Redovisningen innehåller en analys och värdering av potentialen av molntjänster samt e...

Film om e-arkiv

2016-04-13

SKL, avdelningen för digitalisering, har publicerat en film om fördelarna med att införa ett e-arkiv. Titta på filmen här och glöm inte att sätta på ljudet!  

Verktyg för att validera format (projektet PREFORMA)

2016-03-03

Projektet PREFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives) Det svenska Riksarkivet är koordinator för projektet PREFORMA och här har man tagit sig an utmaningen att ta fram program ...

Ökad insyn i fristående skolor

2016-03-03

I en utredning Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) föreslås att fristående skolor ska, i enlighet med utredningens direktiv, omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att rätten att ta ...

Kommunal klassificeringsstruktur - i ny mall

2016-02-17

Klassicificeringsstrukturen för kommuner, landsting och regioner finns nu i ny mall. Du kan läsa och ladda ner från den här sidan. Tyvärr kan man inte beställa som ett tryck än. Använd strukturen som...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Samrådsgruppens möten 2018

2017-12-12

8 mars, SKL Stockholm 16-18 maj, FALK i Göteborg (någon av dagarna) 12-13 september i Tällberg 14 november, Riksarkivet

Kartor och ritningar

2017-11-17

Information om bevarande och gallring av kartor och ritningar för kommuner, landsting och regioner hittar man i Gallringsråd nummer 4. Ny upplaga av Gallringsråd nummer 4, 2017 Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra - råd om kartor och ritningar. Ladda ner eller beställ.    

Välkommen till Samrådsgruppen

2017-09-20

  Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. SKA ger ut skriften Bevara eller gallra...

Konferenser

2016-10-03

Seminarium om arkivfrågor 15 november Den 15 november 2016 anordnades en dag om arkivfrågor i Stockholm. Här kan du hämta föreläsarnas presentationer:

  Vem bestämmer om arkiv? Seminarium om förslag till nytt arkivreglemente den tisdagen den 17 november 2015 i Gävle. Under konferensen ställdes frågor från publiken. En sammasntällning av frågor, svar...

Föreskrifter om arkivvård (arkivreglemente)

2016-02-18

Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården. Arkivreglementena utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrif­ter för den egna kommunens eller det egna landstingets arkivvård. År 1991 utkom första gången råd  i...

Kommunal samverkan och arkivlagen

2016-02-18

Kommunalförbund Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till ett sådant förbund. Inom t ex räddningstjänsten är detta vanligt. Förbundet styrs av en förbundsordning som ska antas av förbundsmedlemmarna (de kommuner/landsting som ingår i kommunalförbundet). Se vidare kommunallagen 3 kap. 20§ ff. Kommunalförbundets beslutande församling kallas...

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

2016-02-18

Om registrering, sekretess och PuL Allmän handling Betydelse När är en handling allmän? Inkommen Upprättad Omhändertagen för arkivering Förvarad Vad är en myndighet? Krav på registrering Offentlighetsansvar och PuL-ansvar Personuppgiftslagens bestämmelser kontra arkivlagens Sekretess Sekretessens omfång Överföring av sekretess Sekretessprövning vid utlämnande Förbehåll vid utlämnande Tillhandahållande hos enskilda organ Kopiering (2010) Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter baseras på grundlagsskyddade regler i tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel. Dessa...

Plan- och byggverksamhet

2015-10-08

Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 11 - Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Rådet kan beställas som tryck från SKL:s publikationssida Gallringsrådet kan laddas ner som PDF

Gallringsråd för kommunala verksamheter

2015-10-08

Skriftserien Bevara eller gallra 1. Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner (4:e upplagan, 2010) Tillägg: Hantering av handlingar i EU-projekt 2. Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende (4:e upplagan, 2011) 3. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan, 2004) 4. Råd om kartor...

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat

Logga in

Skapa en inloggning för att visa och delta i vårt forum.
Klicka på "Skapa inloggning" för att komma igång.

ra-logoskl-logo