Nordiska länder kartaNordiska Arkivdagarna är en stor nordisk arkivkonferens, som genomförs vart tredje år och som är öppen för alla som är verksamma inom arkivsektorn. De nordiska länderna turas om att vara konferensvärd.

I år är Nordiska arkivdagarna i Reykjavik 23-25 maj!

Läs mer och anmäl dig här

Direktlänk till programmet

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Information ska vara sökbar och har ett begripligt innehåll! - enkät om användning av FGS:er

2019-01-31

Riksarkivet har i dagsläget ett regeringsuppdrag att arbeta med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Tillämpning av FGS:er gör att elektronisk information får en gemensam struktur, blir sökba...

Arkivutredningen - mer information

2018-05-08

Här finns information om utredningen, kontaktpersoner, fokusområden m m LÄS MER på regeringens sida

Gallringsråd för medicintekniska produkter - tillägg till gallringsråd nr 6

2018-05-08

Nu fiinns ett tillägg till gallringsråd nr 6: bevarande och gallring av handlingar rörande medicintekniska produkter. Du kan hämta tillägget på den här sidan.

Måste vi radera alla personuppgifter nu? - om datakyddslagen och arkivlagen

2018-04-09

Regionarkivet i Västa Götalandsregionen och Göteborgs stad har tagit fram informationsmaterial om arkivlagen och dataskyddslagen/DSF som börjar gälla i maj. Begripligt och mycket snyggt! {phocadownlo...

Nordiska arkivdagar på Island 23-25 maj!

2018-03-15

Nordiska arkivdagar på Island 23-25 maj!

Nordiska Arkivdagarna är en stor nordisk arkivkonferens, som genomförs vart tredje år och som är öppen för alla som är verksamma inom arkivsektorn. De nordiska länderna turas om att vara konferensvärd...

Offentlighetsprincipen i fristående skolor

2018-03-12

Utredningen Ökad insyn i fristående skolor SOU 2015:82 har nu resulterat i en lagrådsremiss. I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmä...

Ny dataskyddslag

2018-03-12

Ett nytt svenskt regelverk om dataskydd införs och personuppgiftslagen upphävs. Lagen innebär att bestämmelser tillkommer som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Ikraftträdande är 25 maj 2018...

NYTT gallringsråd om kartor och ritningar

2017-12-11

Beställ eller ladda ner gallringsråd nr 4 Råd om kartor och ritningar direkt från SKL:s webbplats.

Hantering av dokumentation i EU-projekt

2017-12-11

Stockholms stad har tagit fram en dokumenthanteringsplan för dokumentation, bevarande och gallring av handlingar rörande EU-projekt. Bland annat påverkas gallringsfrister för ekonomiinformation o...

Översyn av arkivområdet

2017-11-14

Regeringen har tillsatt en särskild utredare, biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar, att  göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets ti...

Hantering av privata vårdgivares journaler

2017-09-27

Samrådsgruppen har tidigare gett ut en vägledning gällande hantering av enskilda vårdgivares patientjournaler. 2016 påbörjades arbetet med att uppdatera vägledningen. Under arbetets gång har det blivi...

Samrådsgruppens enkätundersökning

2017-09-18

Samrådsgruppen gick i våras ut med en enkät. Vi fick in många svar och har nu sammanställt dessa, du kan ta del av svaren via länken nedan. Enkätsvaren kommer att bli ett bra stöd för oss i vårt arbet...

Inspel till arkivutredningen

2017-08-18

Genom Kulturarvspropositionen (prop. 2016/17:116) har regeringen aviserat att en genomgripande översyn av arkivområdet och Riksarkivets roll och uppgifter ska genomföras. Samrådsgruppen ger här ett in...

Hemsidan är under översyn!

2017-05-15

Samrådsgruppen håller på att se över struktur och innehåll på sidan och förberedelser pågår inför omarbetning. Bland annat kommer Forumet att försvinna, då vi anser att det spelat ut sin roll och ersa...

Överklagande av IVO:s beslut om omhändertagande av journaler

2017-05-15

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade 2015 om att regionarkivet i Halland skulle omhänderta ett journalarkiv från ett företag som bytt verksamhetsinriktning från att bedriva hälso- och...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Hälso- och sjukvård

2018-05-08

Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 6. Rådet berör hantering av patientjournaler och handlingar inom bl a följande områden: Mödrahälsovård Barn- och skolhälsovård Läkemedelshantering Avvikelser och anmälningar inom vården (Lex Maria) Tandvård Ny upplaga av gallringsråd nummer 6, 2014 Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra -...

Kommunal klassificeringsstruktur

2018-03-19

Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Målet var att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Strukturen...

Samrådsgruppens möten 2019

2017-12-12

26 februari, SKL Stockholm 14-16 maj, FALK i Alvesta (någon av dagarna) 11-12 september i Tällberg 13 november, Riksarkivet

Kartor och ritningar

2017-11-17

Information om bevarande och gallring av kartor och ritningar för kommuner, landsting och regioner hittar man i Gallringsråd nummer 4. Ny upplaga av Gallringsråd nummer 4, 2017 Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra - råd om kartor och ritningar. Ladda ner eller beställ.    

Välkommen till Samrådsgruppen

2017-09-20

  Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. SKA ger ut skriften Bevara eller gallra...

Konferenser

2016-10-03

Konferens om Klassa (kommunal klassificeringsstruktur) 27 februari 2019 Här kommer vi att publicera material från de som medverkar!   Seminarium om kommunala klassificeringsstrukturer (2018) Den 21 mars 2018 anordnades ett seminarium om kommunala klassificeringsstrukturer i Stockholm. Presentation från medverkande i pdf-format:

  Seminarium om arkivfrågor (2016) Den 15 november 2016 anordnades en dag...

Föreskrifter om arkivvård (arkivreglemente)

2016-02-18

Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården. Arkivreglementena utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrif­ter för den egna kommunens eller det egna landstingets arkivvård. År 1991 utkom första gången råd  i...

Kommunal samverkan och arkivlagen

2016-02-18

Kommunalförbund Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till ett sådant förbund. Inom t ex räddningstjänsten är detta vanligt. Förbundet styrs av en förbundsordning som ska antas av förbundsmedlemmarna (de kommuner/landsting som ingår i kommunalförbundet). Se vidare kommunallagen 3 kap. 20§ ff. Kommunalförbundets beslutande församling kallas...

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

2016-02-18

Om registrering, sekretess och PuL Allmän handling Betydelse När är en handling allmän? Inkommen Upprättad Omhändertagen för arkivering Förvarad Vad är en myndighet? Krav på registrering Offentlighetsansvar och PuL-ansvar Personuppgiftslagens bestämmelser kontra arkivlagens Sekretess Sekretessens omfång Överföring av sekretess Sekretessprövning vid utlämnande Förbehåll vid utlämnande Tillhandahållande hos enskilda organ Kopiering (2010) Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter baseras på grundlagsskyddade regler i tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel. Dessa...

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat

ra-logoskl-logo