Arkivmyndigheten och den kommunala / landstingskommunala arkivfunktionen

(2010)

Enligt 7 § arkivlagen ska i varje kommun och landsting finnas en sÀrskild arkivmyndighet. Kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen Àr arkivmyndighet, om inte kommunfullmÀktige eller landstingsfullmÀktige utser nÄgon annan nÀmnd eller styrelse (8 § andra stycket arkivlagen).

Arkivmyndigheten ska enligt 7 § arkivlagen utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ samma lag. HÀr ingÄr praktiskt taget alla moment i myndighetens dokumenthantering och arkivbildning. Arkivmyndighetens tillsyn skall enligt 5 § arkivförordningen utövas genom regelbunden inspektion hos myndigheterna. Vid sÄdana besök Àr det lÀmpligt att den som genomför inspektionen gör fortlöpande och systematiska noteringar, som Àr tillgÀngliga Àven för myndighetens egen personal.

Tillsyn över kommunala företag

Arkivmyndigheten ska Àven utöva tillsyn över kommunala företag dÀr kommunen eller landstinget har ett rÀttsligt bestÀmmande inflytande (definieras i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Det av fullmÀktige antagna arkivreglementet gÀller inte automatiskt för kommunala företag, lÀs mer hÀr. Det man vill ska gÀlla för kommunala företag ska anges i Àgardirektivet eller i bolagsordningen.

Tillsyn över handlingar hos enskilda

AllmÀnna handlingar frÄn kommunala/landstingskommunala myndigheter som efter beslut i fullmÀktige har överlÀmnats till förvaring hos enskilda i enlighet med Lag (1994:1383) om överlÀmnande av allmÀnna handlingar till andra organ Àn myndigheter för förvaring stÄr under arkivmyndighetens tillsyn.

Tillsyn över kommunalförbund

Kommuner och landsting fÄr bilda kommunalförbund och lÀmna över vÄrden av kommunala angelÀgenheter till sÄdana förbund (kommunallag 3 kap, §§ 20-28). Ett kommunalförbund bildar utifrÄn de bestÀmmelser som finns, en egen kommun. Det betyder att det Àr sin egen arkivmyndighet och stÄr alltsÄ inte under tillsyn enligt arkivlagen av nÄgon av de i förbundet ingÄende kommunerna/landstingen. Förbundsstyrelsen/-direktionen Àr arkivmyndighet.

Tillsyn över gemensamma nÀmnder

En gemensam nÀmnd ingÄr endast i en av de samverkande kommunernas eller landstingens organisation. VÀrdkommunen eller vÀrdlandstingets arkivmyndighet Àr den som utövar tillsyn enligt arkivlagen.

Tillsyn vid interkommunal samverkan

En kommun eller ett landsting kan genom ett avtal samverka med en annan kommun/landsting om en viss verksamhet. Den köpande kommunens inflytande Àr begrÀnsad till och regleras endast genom avtalet. Den sÀljande kommunen/landstingets arkivmyndighet utövar tillsyn. Vill den köpande kommunen pÄverka t ex bevarade- och gallringsfrÄgor av allmÀnna handlingar i verksamheten ska detta regleras i avtalet.

Ansvarsfördelning enligt arkivlag och arkivreglemente

Arkivlagen Àr entydig nÀr det gÀller ansvarsfördelningen mellan arkivmyndigheten och förvaltningsmyndigheterna:
Samtliga myndigheter och kommunala företag ansvarar för sina allmÀnna handlingar. I ansvaret ligger att registrera de allmÀnna handlingarna och vÀlja lÀmpliga material och metoder för deras upprÀttande, faststÀlla vad som ska tillhöra arkivet, beskriva och förteckna arkivet, besluta om och verkstÀlla eventuell gallring samt vÄrda de allmÀnna handlingarna och hÄlla dessa tillgÀngliga för allmÀnheten.

Arkivmyndigheten har som sĂ€rskild uppgift att genom inspektioner se till att förvaltningsmyndigheterna vĂ„rdar de handlingar de sjĂ€lva förvarar. I den mĂ„n arkivmyndigheten övertar arkivmaterial frĂ„n en annan myndighet övergĂ„r emellertid ansvaret för det materialet till arkivmyndigheten. Övertagande medför att arkivmyndigheten dĂ€rmed övertar ansvaret för handlingarnas fortsatta vĂ„rd, förvaring, utlĂ€mnande och ev sekretessbedömning m m. Ett sĂ„dant övertagande av handlingar ska dokumenteras av avlĂ€mnande myndighet, lĂ€mpligtvis genom register och förteckningar. Arkivmyndigheten bör kvittera mottagandet av handlingarna.

Ökade befogenheter

Arkivmyndigheten Àr en garant för handlingarnas lÄngsiktiga bevarande. I det lokala arkivreglementet kan detta följas upp sÄ att arkivmyndigheten ges möjlighet att besluta i frÄgor som Àr av vital betydelse för de allmÀnna handlingarnas bevarande över tiden.

Arkivmyndigheten kan i arkivreglementet ange material och metoder för framstÀllning av handlingar som skall bevaras för all framtid. Det Àr visserligen enligt 5 § 2 arkivlagen, varje enskild myndighets skyldighet att göra dessa bedömningar, men arkivlagen hindrar dock inte att arkivmyndigheten i arkivreglementet ges möjlighet att föreslÄ lÀmpliga materiel och metoder. För att fÄ en större enhetlighet kan detta vara av stor betydelse, inte minst dÄ handlingar ska överlÀmnas till arkivmyndigheten.

Beslut om gallring

Enligt 10 § arkivlagen fÄr allmÀnna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen skall myndigheten "verkstÀlla föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sÀgs dÀremot ingenting om vem som skall besluta om gallring. DÄ ansvaret för vÄrden av handlingarna ytterst ligger pÄ nÀmnden eller styrelsen innebÀr detta att sÄ lÀnge inget annat Àr föreskrivet, fattar nÀmnden eller styrelsen Àven beslut om gallring.

Kommunen eller landstinget anger i respektive arkivreglemente vem som beslutar om gallring. Arkivreglementet innehĂ„ller lokala föreskrifter inom ramen för lagstiftningen. HĂ€r kan föreskrivas att nĂ€mnd eller styrelse beslutar om gallring eller att arkivmyndigheten fattar samtliga gallringsbeslut inom kommun- eller landstingskoncernen. Oavsett vad som föreskrivs ska beslut om gallring alltid göras efter samrĂ„d mellan arkivmyndighet och nĂ€mnd/styrelse. Även krav pĂ„ samrĂ„d bör framgĂ„ av arkivreglementet.

Central arkivfunktion - kommunarkiv och landstingsarkiv

Arkivmyndigheten kan inte fullgöra sina uppgifter utan att ha en central arkivfunktion med kompetent personal och lÀmpliga arkivlokaler till sitt förfogande. Bemanning, resurser och befogenheter kan variera beroende pÄ vilka resurser som finns hos förvaltningsmyndigheter och kommunala företag och vilka arbetsuppgifter som tilldelas kommun-/landstingsarkivet. Som förvaltningsenhet Àr kommun-/landstingsarkivet oftast knutet till kommunens resp landstingets centralförvaltning och kan dÄ ha lÄngtgÄende serviceuppgifter gentemot myndigheter och företag. Utöver rÄdgivning och löpande service kan ingÄ att samverka till utarbetande av förslag till gallrings- och dokumenthanteringsplaner för förvaltningarnas rÀkning.

Service till allmÀnhet och forskare Àr en annan uppgift som normalt ingÄr i kommun-/landstingsarkivets uppgifter.

En annan viktig uppgift kan kallas omvÀrldsbevakning. Den snabba utvecklingstakt som kÀnnetecknar myndigheternas dokumenthantering, framvÀxten av mer avancerade IT-plattformar, en alltmer förÀnderlig lagstiftning och en kommunorganisation som stÀndigt byter form - nÄgon mÄste bevaka sÄdant ur offentlighetslagstiftningens synvinkel och tillse att nödvÀndiga ÄtgÀrder genomförs.

Lokal arkivfunktion - förvaltningsmyndigheter och kommunala företag

Utan en egen arkivfunktion kan den kommunala myndigheten eller företaget inte leva upp till sitt ansvar enligt arkivlagen. Hos varje myndighet och hos vart och ett av de kommunala företagen bör finnas en eller flera personer som har som sÀrskilt ansvar att svara för arkivfrÄgorna gentemot arkivmyndigheten och den egna nÀmnden. I dennes uppgifter bör ingÄ att samordna arbetet med gallrings- och dokumenthanteringsplaner, tillse att arkivmyndigheten hÄlls informerad om förÀndringar som Àr av betydelse för arkivbildningen och à jourhÄlla myndighetens/företagets arkivbeskrivning, eventuellt Àven handha myndighetens/företagets arkivförteckning. Hos myndigheter med smÄ förvaltningar mÄste man rÀkna med att denna utsedda person/personer Àven har andra arbetsuppgifter, men i stora kommuner kan det vara en heltidsanstÀlld arkivarie.

Vid sidan av denna "lokala" arkivfunktion bör finnas arkivredogörare till det antal som behövs för att klara löpande arkivvÄrdande uppgifter - förslagsvis en arkivredogörare för varje avgrÀnsad del av förvaltningen.