InnehÄll

  1. Beskrivningens innehÄll
  2. Beskrivningens omfattning
  3. Vem upprÀttar beskrivningen av de allmÀnna handlingarna (arkivbeskrivningen)?

(2010)

Enligt bÄde offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprÀtta en beskrivning av myndighetens allmÀnna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmÀnna handlingarna och hur myndigheten Àr organiserad. Beskrivningen ska utgÄ frÄn dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa sÄ att den som söker information kan göra sig en förestÀllning om vilka handlingstyper som alstras.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) anger att beskrivningen ska innehÄlla följande:

  1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlÀtta sökande efter allmÀnna handlingar,
  2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmÀnna handlingar,
  3. tekniska hjÀlpmedel som enskilda sjÀlva kan fÄ anvÀnda hos myndigheten för att ta del av allmÀnna handlingar,
  4. vem hos myndigheten som kan lÀmna nÀrmare upplysningar om myndighetens allmÀnna handlingar, deras anvÀndning och sökmöjligheter,
  5. vilka bestÀmmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillÀmpar pÄ uppgifter i sina handlingar,
  6. uppgifter som myndigheten regelbundet hÀmtar frÄn eller lÀmnar till andra samt hur och nÀr detta sker, och
  7. myndighetens rÀtt till försÀljning av personuppgifter.

OvanstÄende punkter sammanfaller med arkivlagens krav pÄ arkivbeskrivning (i Riksarkivets författningssamling, RA-FS 1995:3, anges vad som bör ingÄ i denna). Det enda som inte OSL tar upp, men som ska finnas i arkivbeskrivningen enligt arkivlagen, Àr myndighetens gallringsregler samt vem som Àr arkivansvarig.

Lika bestÀmmelser i arkivlagen och i offentlighets- och sekretesslagen?

Arkivlagen slÄr fast att en myndighets arkiv bildas av de allmÀnna handlingarna frÄn myndighetens verksamhet (3§). Observera alltsÄ att beskrivningen av de allmÀnna handlingarna och arkivbeskrivningen ska beskriva samma sak och att det inte behöver vara tvÄ olika dokument. DÄ bestÀmmelserna i de olika lagrummen i princip överensstÀmmer kan man genom att upprÀtta ett enda dokument uppfylla kraven.
Genom att Àven upprÀtta en dokumenthanteringsplan/dokumentplan fÄr man kontroll och överblick över en myndighets allmÀnna handlingar. Detta Àr ett viktigt komplement till beskrivningen. Om man lÄter planen antas av myndigheten, faststÀlls Àven de gallringsfrister som planen bör innehÄlla. LÀs mer om detta i avsnitt Process och dokument.
Arkivbeskrivningen ersÀtter inte arkivförteckningen, men ger vissa uppgifter som arkivförteckningarna saknar.

Beskrivningens innehÄll

Organisation och verksamhet

Uppgifter om myndighetens arbetsuppgifter och organisation kan i regel hÀmtas ur reglementen eller ÄrsberÀttelser. Myndigheten kan bifoga ett organisationsschema till beskrivningen. Det bör alltsÄ framgÄ hur arkivbildningen ser ut, olika verksamhetsgrenar, myndighetens stöd- och kÀrnprocesser, vilka diarieenheter som finns, samverkan/ uppdrag med andra myndigheter och organisationer.
Det kan vara svÄrt för allmÀnheten att överblicka alla organisationsförÀndringar. Beskrivningen bör dÀrför Àven ge hÀnvisningar till arkiv frÄn den/de tidigare arkivbildare som svarat för verksamheten, i förekommande fall Àven till samtida arkivbildare utanför myndigheten.

Register, förteckningar och sökhjÀlpmedel

Vilka register och förteckningar som myndigheten har och anvÀnder ska beskrivas. Uppgifter av detta slag, i realiteten alltsÄ vilka IT-system/verksamhetssystem myndighetens har, ska ingÄ i myndighetens dokumentplan. I dokumentplanen redovisas de allmÀnna handlingarna i deras processuella sammanhang; hur de registreras, lagringsformer, format och bevarande/gallring. Se avsnitt Process och dokument. För att uppfylla denna punkt kan man alltsÄ hÀnvisa direkt till myndighetens dokumenthanteringsplan/dokumentplan.

Tekniska hjÀlpmedel

Hur och i vilken mÄn allmÀnheten sjÀlva kan söka i myndighetens allmÀnna handlingar ska anges. IT-system har ofta olika behörighetsnivÄer vilket gör att Àven system som innehÄller sekretesskyddade uppgifter (t ex ett diarium) ofta kan visas för allmÀnheten eftersom vissa uppgifter Àr borttagna eller sÀrskilt markerade.

Upplysningar om de allmÀnna handlingarna

HÀr ska man ange den funktion hos myndigheten som kan ge upplysningar om sökvÀgar till myndighetens handlingar, organisation etc. Om kontaktpersonerna Àr knutna till bestÀmda befattningar hos myndigheten bör dessa redovisas. Om de Àr knutna till vissa individer bör individerna dÀremot namnges. Det Àr dÄ Àn viktigare att arkivbeskrivningen alltid hÄlls aktuell.

BestÀmmelser om sekretess

De sekretessbestÀmmelser som myndigheten vanligtvis tillÀmpar anges i ofta vid resp handlingstyp i dokumenthanteringsplanen/dokumentplanen. Man kan alltsÄ hÀnvisa dit.

Uppgifter som myndigheten hÀmtar och lÀmnar till andra

I dokumenthanteringsplanen/dokumentplanen bör anges vid resp. verksamhet om myndigheten hÀmtar eller lÀmnar uppgifter till t ex SCB eller Skolverket etc. Man kan alltsÄ hÀnvisa till planen.

RÀtt till försÀljning av personuppgifter

I de allra flesta fall har detta liten relevans för landstings- och kommunsektorn.

Gallringsregler

Den som söker information bör genom beskrivningen fÄ kÀnnedom om vilka typer av handlingar som gallras och pÄ vilka beslut gallringen baseras. Det kan ske antingen direkt, genom att gÀllande gallringsbeslut bilÀggs, eller genom en hÀnvisning till myndighetens dokumenthanteringsplan.

Arkivansvar

Beskrivningen ska ge upplysningar om vem eller vilka som ansvarar för myndighetens arkivvÄrd. PÄ förvaltningsnivÄ har förvaltningschefen det högsta ansvaret för myndighetens hantering av de allmÀnna handlingarna.

Beskrivningens omfattning

Beskrivningen över myndighetens handlingar (arkivbeskrivningen) för verksamma myndigheter bör omfatta hela myndighetsarkivet, frÄn den tidpunkt nÀr myndigheten bildades. Det finns alltsÄ inget krav pÄ att beskriva arkiv frÄn myndighetens olika föregÄngare - redovisning av handlingar frÄn upphörda kommunala myndigheter och bolag fÄr anses vara en uppgift för arkivmyndigheten. Den önskvÀrda samordningen mellan myndigheternas arkivbeskrivning och den information som tillhandahÄlls av arkivmyndigheten kan klaras genom enkla hÀnvisningar.
Om myndighetens verksamhet bildar mer Àn ett arkiv kan det vara motiverat att ha en beskrivning för vart och ett av verksamhetsgrenarna.

Liksom arkivförteckningen mÄste beskrivningen hÄllas à jour. FörÀndringar, beslut m m som inverkar pÄ myndighetens hantering av allmÀnna handlingar bör fortlöpande föras in.

Vem upprÀttar beskrivningen av de allmÀnna handlingarna (arkivbeskrivningen)?

Beskrivningen av de allmÀnna handlingarna / arkivbeskrivningen ska enligt bÄde OSL och arkivlagen upprÀttas av myndigheten men uppgiften kan knappast genomföras utan arkivmyndighetens medverkan, Ätminstone nÀr beskrivningen upprÀttas första gÄngen. Lokalt kan detta lösas pÄ olika sÀtt. Myndighetens aktiva medverkan Àr dock vÀsentlig - beskrivningen tjÀnar bÀst sitt syfte om den görs frÄn den aktiva förvaltningens perspektiv.

Till sidans topp