InnehÄllsförteckning

 1. Kontrollerat förstörande
 2. Beslut om gallring
 3. IntensivdataomrÄden och datumurval
 4. Gallringsfrist
 5. Omprövning av gallringsbeslut
 6. VerkstÀllande av gallring
 7. Gallringsprotokoll
 8. Rensning

(2009)

Gallring innebÀr att man förstöring av handlingar i en myndighets arkiv eller att uppgifter som ingÄr i ljudupptagning eller elektronisk upptagning utplÄnas. Observera att leverans till centralarkiv eller avstÀllning av inaktuella handlingar inte Àr detsamma som gallring.
Syftet med gallringen Àr att begrÀnsa tillvÀxten av de allmÀnna handlingarna, sÄ att det blir möjligt att bevara de viktigaste handlingarna för framtiden.

Kontrollerat "förstörande"

Det Àr tillÄtet att gallra (förstöra) allmÀnna handlingar, men det finns viktiga förbehÄll. Gallring ska ske pÄ ett kontrollerat sÀtt och vara noga genomtÀnkt och kunna motiveras. Grundprincipen Àr att allmÀnna handlingar ska bevaras och att gallring Àr ett undantag frÄn denna huvudregel. Vid gallring ska dessutom beaktas att arkiven Àr en del av vÄrt kulturarv. All gallring mÄste grundas pÄ lag och beslut. Om vi gallrar felaktigt eller för mycket förlorar vi betydelsefull information. Man ska avgöra betydelsen av informationen för:

 • allmĂ€nhetens rĂ€tt till insyn (offentlighetsprincipen)
 • rĂ€ttsskipning
 • framtida forskning (tillgĂ„ng till kĂ€llmaterial)
 • myndigheten och kommunen/landstinget i stort

De grundlÀggande bestÀmmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen och arkivlagen (1990:782). Varje gallringsbeslut mÄste föregÄs av en utredning, dÀr handlingarnas betydelse ur olika synpunkter prövas.
DÄ det gÀller elektroniska medier fÄr begreppet gallring en utökad betydelse. Gallring innebÀr inte enbart att förstöra allmÀnna handlingar eller uppgifter i allmÀnna handlingar, utan Àven att vidtaga ÄtgÀrder med handlingarna som medför

 • förlust av betydelsebĂ€rande data,
 • förlust av möjliga sammanstĂ€llningar,
 • förlust av sökmöjligheter eller
 • förlust av möjlighet att bedöma handlingarnas autenticitet.

Rent praktiskt kan alltsÄ en pappersutskrift som skrivs ut i bevarandesyfte av t.ex. ett elektroniskt register (om detta gallras), vara frÄga om faktisk gallring, dÄ man vid utskrift fixerar informationen pÄ ett visst sÀtt vilket fÄr till följd att bl.a. sökmöjligheter och möjlighet till informationssammanstÀllningar förloras.

Det kan förekomma att handlingar som inkommer till en myndighet i pappersform skannas. I dessa fall mÄste myndigheten ta stÀllning till vad som Àr att betrakta som original. I Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2003:2) specificeras ett antal kvalificerade krav för att pappershandlingar ska fÄ gallras efter skanning. Pappersförlagan kan eventuellt gallras om man beslutat att systemet ska bevaras och sÀkerstÀller att detta Àr möjligt enligt gÀllande standarder. Man bör Àven beakta ett eventuellt bevarande av pappershandlingar med hÀnsyn till eventuella juridiska krav pÄ egenhÀndigt undertecknande.

Den centrala arkivfunktionen bör ha till uppgift att bitrÀda förvaltningarna inom landstinget eller kommunen med gallringsutredningar, men det Àr viktigt att ocksÄ den kunskap som finns inom förvaltningarna utnyttjas till fullo.

SamrĂ„dsgruppen utarbetar rekommendationer för kommunala/landstingskommunala verksamhetsomrĂ„den om bevarande och gallring. RĂ„den publiceras dels genom skriftserien "Bevara eller gallra – GallringsrĂ„d för..." och dels som pdf-filer pĂ„ samrĂ„dsgruppens hemsida.

Beslut om gallring

Gallring fÄr inte ske utan att beslut har fattats. Den som ska besluta Àr myndigheten, d.v.s. den nÀmnd som producerat handlingen. FullmÀktige kan dock föreskriva att en annan nÀmnd ska besluta om gallring, t.ex. arkivmyndigheten. Detta framgÄr i sÄ fall av arkivreglementet. NÀr det gÀller upphörda myndigheters arkiv, beslutar arkivmyndigheten. Detsamma gÀller arkiv och handlingar som har överlÀmnats till arkivmyndigheten för fortsatt vÄrd. I sÄdana fall bör den myndighet som har överlÀmnat handlingarna höras före beslutet. PÄ motsvarande sÀtt bör en arkivbildande myndighet som sjÀlv beslutar om gallring samrÄda med arkivmyndigheten eller den centrala arkivfunktionen. Enskild tjÀnsteman fÄr inte besluta om gallring.
Föreskrifter om gallring kan Àven finnas i lag. DÄ inskrÀnks kommunens egen beslutanderÀtt. Notera sÀrskilt att:

 • SocialtjĂ€nstlagen innehĂ„ller gallringsföreskrifter för socialregister och socialakter,
 • Patientdatalagen ger socialstyrelsen möjlighet att under vissa förutsĂ€ttningar förordna att en viss patientjournal helt eller delvis ska förstöras,
 • Vidare finns bestĂ€mmelser om minimibevarande, som ocksĂ„ inskrĂ€nker den kommunala beslutanderĂ€tten. Patientdatalagen föreskriver att en journalhandling ska bevaras minst tio Ă„r, efter sista anteckning i handlingen. I lag om genetisk integritet (2006:351) föreskriver att journal om spermagivare ska bevaras i minst 70 Ă„r.

IntensivdataomrÄden och datumurval

SocialtjĂ€nstförordningen föreskriver att socialakter och register av hĂ€nsyn till forskningens behov ska undantas frĂ„n gallring i de kommuner som ingĂ„r i Östergötlands, Gotlands och VĂ€sternorrlands lĂ€n samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner ska socialakter och register för personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje mĂ„nad undantas frĂ„n gallring. DĂ€rmed har regeringen angivit omfattningen av intensivdataomrĂ„den och datumurval.

Gallringsfrist

Den tid som ska förflyta innan gallringsbara handlingar fÄr gallras ut kallas gallringsfrist. Gallringsfristen rÀknas i regel frÄn utgÄngen av det Är under vilket handlingen har kommit in eller upprÀttats. Gallringsfristens lÀngd avgörs av verksamhetens behov, eventuella preskriptionstider, revisionskrav etc. Man bör efterstrÀva sÄ korta gallringsfrister som möjligt och man bör söka begrÀnsa antalet olika frister.

Omprövning av gallringsbeslut

Gallringsbeslut kan behöva omprövas med jÀmna mellanrum. BÄde organisationsförÀndringar och Àndringar i rutiner kan förÀndra förutsÀttningarna för gallringen. Digitalisering av en förut manuell rutin samt förÀndrad lagstiftning kan ocksÄ fÄ till följd att ett gallringsbeslut mÄste omprövas.

VerkstÀllande av gallring

Gallring bör verkstÀllas regelbundet, gÀrna i början av Äret, eftersom mÄnga gallringsfrister löper ut vid Ärsskiftet. Observera att gallringsbeslut ska tolkas restriktivt. Endast sÄdana handlingar fÄr gallras som uttryckligen avses i beslutet.
Gallringen underlÀttas om gallringsbara handlingar kan avskiljas redan vid arkivlÀggningen. Gallringstidpunkten kan dÄ anges pÄ resp. volym.

Gallrade handlingar ska förstöras. Sekretesskyddade handlingar ska förstöras under kontroll. Observera att gallring i digitala system kan krÀva sÀrskilda ÄtgÀrder.

Hur man kan tĂ€nka kring förstörande av handlingar kan man t ex lĂ€sa om i "Handbok SĂ€kerhetstjĂ€nst InformationssĂ€kerhet" (Försvarsmakten 2013) eller "SĂ€kerhetspolisen SĂ€kerhetsskydd - en vĂ€gledning" (SĂ€kerhetspolisen 2010), Det som ocksĂ„ kan vara relevant hĂ€r Ă€r avsnitten om informationssĂ€kerhet och hantering av hemliga handlingar.

Gallringsprotokoll

Vid gallring bör föras ett översiktligt protokoll i form av en lista över de handlingar som har förstörts och det eller de gallringsbeslut som man stöder sig pÄ. Protokollet undertecknas av ansvarig tjÀnsteman.

Rensning

Rensning innebÀr att handlingar i ett Àrende befrias frÄn arbetsdokument som endast Àr av tillfÀllig betydelse och som Àr obehövliga för förstÄelsen av Àrendet. Det kan gÀlla minnesanteckningar som inte tillför Àrendet sakuppgift, utkast, övertaliga kopior etc. Rensningen avser handlingar som inte Àr allmÀnna handlingar och Àr dÀrför inte nÄgon gallringsÄtgÀrd trots att resultatet, förstöring, Àr det samma. Rensning ska utföras av handlÀggaren nÀr Àrendet Àr avslutat.

Upp till sidans topp