Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter utifrån den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)".

Remissperioden avslutades i höstas men behovet av att fortsatt träffas i olika former och få diskutera våra viktiga framtidsfrågor kvarstår. Vad säger remissvaren om arkivutredningen? Hur kan vi uppmärksamma betydelsen av våra samhällsviktiga arkiv och lyfta gemensamma frågor och utmaningar på bästa sätt? Hur vill vi att vår informationshantering ska se ut i framtiden?

Vi bjuder in till några digitala frukostmöten under ledning av riksarkivarie Karin Åström Iko. Du kan välja på sex olika datum, samtliga kl. 8.30-9.30.

Läs mer här om hur du anmäler dig och vilka datum du kan välja.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Bevara eller gallra nr 2 - gallringsråd för utbildningsväsendet

2023-05-11

Den senaste utgåvan av nr 2 i serien Bevara eller gallra – gallringsråd för kommuners och regioners utbildningsväsende har nu publicerats. 

Vägledningar från Riksarkivet

2023-04-05

Vägledning Gallring av pappershandlingar efter skanning.   Presentation/vägledning EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen och myndigheters arkiv.  

Ny vägledning från Riksarkivet

2023-03-01

Riksarkivet har givit ut en ny vägledning om utökat bevarande av information vid kris. Den vänder sig till såväl statliga som kommunala och regionala myndigheter. Vägledning för utökat bevarande ...

Bildmaterial Framtidens betygshantering

2023-02-14

Tack alla för ert deltagande i konferensen Framtidens betygshantering, i synnerhet konferensens talare: Anna Hörnlund (UHR), Mikael Svensson (SKR), Jennie Sjögren (Sundsvalls kommun), Ulrika Gustafsso...

Konferens - Framtidens betygshantering

2022-11-17

Framtidens betygshantering – En konferens om möjligheterna för en mer rationell betygshantering FALK i samarbete med Samrådsgruppen bjuder in till en konferens om möjligheterna för en mer rationell ...

Kommande gallringsråd

2022-05-23

Gallringsråd på gång: Gallringsråd för undervisningsväsendet, nr 2, är på väg att tas fram. Arbetet är nu inne i en slutfas och vi siktar på att ha en ny version framtagen och klar under våren 2023.

Förslag till nya författningar är ute på remiss

2021-10-12

Riksarkivet har skickat ut förslag till nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar! Remissen omfattar två författningsförslag. Det ena förslaget ska ersätta ...

Riksarkivet anordnar digitala frukostmöten

2021-03-17

Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter utifrån den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet...

Seminarium om att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter

2020-10-29

Den 27 oktober 2020 anordnade Samrådsgruppen ett webbsänt seminarium - Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter. Tag del av föreläsarnas presentationer  Samrådsgruppen ha...

De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet

2020-09-18

De samhällsviktiga arkiven” är namnet på en seminarieserie från Riksarkivet med fokus på demokrati, att dokumentera det extraordinära, informationssäkerhet och arkivförvaltning. För att möta vår tids...

Gallringsråd för överförmyndare - nytt gallringsråd utkommet

2020-07-05

Nu har ett nytt gallringsråd publicerats. Du kan hämta gallringsrådet på den här sidan eller beställa som tryck från SKR.

"Härifrån till evigheten" - nu har arkivutredningen kommit

2020-01-14

Nu har arkivutredningen kommit med sitt betänkande "Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv" (SOU 2019:58). Tag del av utredningens förslag

Ändra gallringsfrist för räkenskapsinformation

2019-11-21

Lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 1 januari 2019 vilket påverkar gallringsfristen för räkenskapsinformation. Med anledning av detta utkommer här ett tillägg till Bevara eller ...

Riksarkivets regler om arkivredovisning

2019-09-23

RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter - omtryck av RA-FS 1991:1 med ändringsförfattningar Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och al...

Bokföring och arkivering

2019-03-01

Med anledning av att gallringsfristen för räkenskapsinformation har ändrats i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) så har Rådet för kommunal redovisning (RKR) utkommit med en re...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Socialtjänst

2022-05-23

Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 5 - Råd för socialtjänsten m.m. Rådet berör bl a följande områden: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Familjerätt Färdtjänst/riksfärdtjänst Budgetrådgivning och skuldrådgivning Konsumentvägledning Tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohhollagen För nedladdning av Bevara eller gallra nr 5 besök SKR:s webbutik. SKR:s webbutik    

Välkommen till Samrådsgruppen

2019-05-02

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. SKA ger ut skriften Bevara eller gallra...

Samrådsgruppens möten 2023

2019-03-01

26 januari,digitalt möte 17 februari, digitalt möte 5 maj, digitalt möte 5-6 september, fysiskt möte 24 november, digitalt möte

Hälso- och sjukvård

2018-05-08

Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 6. Rådet berör hantering av patientjournaler och handlingar inom bl a följande områden: Mödrahälsovård Barn- och skolhälsovård Läkemedelshantering Avvikelser och anmälningar inom vården (Lex Maria) Tandvård Ny upplaga av gallringsråd nummer 6, 2014 Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra -...

Kommunal klassificeringsstruktur

2018-03-19

Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Målet var att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Strukturen...

Kartor och ritningar

2017-11-17

Gallringsråd nummer 4, 2017 Information om bevarande och gallring av kartor och ritningar för kommuner, landsting och regioner hittar man i Gallringsråd nummer 4. Skriften går att ladda ner från SKR:s rapportbeställning.  

Föreskrifter om arkivvård (arkivreglemente)

2016-02-18

Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården. Arkivreglementena utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrif­ter för den egna kommunens eller det egna landstingets arkivvård. År 1991 utkom första gången råd  i...

Kommunal samverkan och arkivlagen

2016-02-18

Kommunalförbund Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till ett sådant förbund. Inom t ex räddningstjänsten är detta vanligt. Förbundet styrs av en förbundsordning som ska antas av förbundsmedlemmarna (de kommuner/landsting som ingår i kommunalförbundet). Se vidare kommunallagen 3 kap. 20§ ff. Kommunalförbundets beslutande församling kallas...

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat

SKR-logora-logo